PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP LỰC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai13:17:52 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai13:01:03 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10300
3Khách vãng lai12:59:28 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai12:57:56 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai12:55:22 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32757
6Khách vãng lai12:47:45 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
7Khách vãng lai12:42:35 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai12:42:26 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai12:42:19 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai12:41:52 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=391
11Khách vãng lai12:37:46 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKM-01179
12Khách vãng lai12:19:17 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32721
13Khách vãng lai11:33:48 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
14Khách vãng lai11:27:13 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00359
15Khách vãng lai11:20:44 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai11:16:57 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
17Khách vãng lai11:13:26 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00429
18Khách vãng lai11:12:01 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai10:11:03 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=388
20Khách vãng lai09:38:11 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKM-01177
21Khách vãng lai09:28:05 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32718
22Khách vãng lai09:25:07 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32763
23Khách vãng lai08:49:09 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/default.aspx
24Khách vãng lai07:57:08 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKM-01183
25Khách vãng lai07:53:44 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
26Khách vãng lai07:38:22 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai07:37:02 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
28Khách vãng lai07:03:02 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_PPCT.aspx
29Khách vãng lai06:39:59 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32756
30Khách vãng lai06:37:00 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32762
31Khách vãng lai05:47:35 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/default.aspx
32Khách vãng lai05:28:50 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32764
33Khách vãng lai05:17:35 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
34Khách vãng lai04:59:07 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32767
35Khách vãng lai04:57:18 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
36Khách vãng lai04:54:45 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
37Khách vãng lai04:54:45 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
38Khách vãng lai04:19:29 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKM-01185
39Khách vãng lai03:10:58 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32730
40Khách vãng lai02:48:46 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKM-01178
41Khách vãng lai02:47:36 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10251
42Khách vãng lai02:17:38 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai02:17:25 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=329
44Khách vãng lai01:55:08 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/default.aspx
45Khách vãng lai01:38:28 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32768
46Khách vãng lai01:27:46 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
47Khách vãng lai01:26:23 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00344
48Khách vãng lai01:20:24 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=390
49Khách vãng lai01:15:47 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai01:15:41 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=392
51Khách vãng lai01:02:58 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32769
52Khách vãng lai00:34:22 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=393
16 1 2019