PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP LỰC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai08:17:08 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Đào Thị Khánh Chi08:16:53 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
3Đào Thị Khánh Chi08:16:13 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
4Đào Thị Khánh Chi08:11:56 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
5Nguyễn Thị Thuy08:11:55 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
6Đào Thị Khánh Chi08:11:12 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
7Đào Thị Khánh Chi08:11:11 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
8Đào Thị Khánh Chi08:10:38 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
9Khách vãng lai08:08:14 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai08:07:58 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Nguyễn Thị Thuy08:05:27 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
12Nguyễn Thị Thuy08:05:21 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
13Nguyễn Thị Thuy08:04:45 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
14Khách vãng lai08:04:26 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai08:03:54 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai08:00:03 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
17Khách vãng lai07:55:19 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32725
18Khách vãng lai07:48:02 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
19Khách vãng lai07:45:09 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
20Khách vãng lai07:44:58 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
21Khách vãng lai07:44:50 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/default.aspx
22Khách vãng lai07:10:38 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6356
23Khách vãng lai07:09:22 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00633
24Khách vãng lai06:07:22 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00555
25Khách vãng lai05:06:00 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32730
26Khách vãng lai04:58:59 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=330
27Khách vãng lai04:52:36 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
28Khách vãng lai04:42:40 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
29Khách vãng lai04:12:40 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32726
30Khách vãng lai04:00:30 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00560
31Khách vãng lai03:48:34 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00558
32Khách vãng lai03:48:17 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00556
33Khách vãng lai03:45:17 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00456
34Khách vãng lai03:37:26 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/video.aspx
35Khách vãng lai02:55:18 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
36Khách vãng lai02:52:41 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
37Khách vãng lai02:46:25 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
38Khách vãng lai02:37:57 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai02:10:06 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
40Khách vãng lai01:52:45 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
41Khách vãng lai01:48:23 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6357
42Khách vãng lai01:32:29 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32727
43Khách vãng lai00:30:36 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
44Khách vãng lai00:12:54 http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_PPCT.aspx
19 11 2018